top of page

Lakásfelújítási támogatás 2021

 

Általános tudnivalók

 • 2021. január 1-jével lép hatályba a rendelet,

 • minden család egyszer élhet a támogatással, a támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint,

 • a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet,

 • akkora támogatást lehet igénybe venni, amennyit jónak tartanak az igénylők, nem muszáj igénybe venni a maximális 3 millió forintot, de legalább 6 millió forintos beruházással lehet jól járni, hiszen ennek 50%-ára jár a támogatás.

Lakásra, lakóhelyre vonatkozó feltételek

 • a támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő(k), illetve a kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,

 • ha a családnak régóta a tulajdonában áll a lakás, akkor az igénylés időpontjakor legalább egy éve a bejelentett lakásban kell laknia a szülőknek és a gyermek(ek)nek,

 • egy évnél fiatalabb gyermek vagy magzat, illetve új lakás vásárlásra, építése esetén ez az egyéves bentlakási viszony nem feltétel (ezzel a visszaéléseket szűrnék ki),

 • több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az előírt tulajdoni feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni,

 • korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette.

 

Gyermekre vonatkozó feltételek:

 • Legalább egy együttlakó gyermek kell a támogatáshoz, a legalább 12 hetes magzatok és a nagykorúvá vált, a 25. életévüket még be nem töltött együttélő gyermekek is beszámítanak,

 • a gyodra jogosító gyermekek esetében nincs életkori határ.

Szülőkre vonatkozó feltételek

 • Házaspárok és élettársak mellett egyszülős családok és különélők, elváltak is élhetnek a lehetőséggel,

 • a különélők esetében az a fél jogosult, aki neveli a gyermeket, de ha például 1-1 gyermeket nevelnek, akkor 1,5-1,5 millió forintot vehetnek igénybe,

 • az egyik fél dönthet úgy, hogy átadja a támogatásra a jogot a másik szülőnek.

 

 • Társadalombiztosításra és köztartozásra vonatkozó feltételek:

 • egy legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos tb-jogviszony kell a támogatáshoz (vállalkozók esetében is),

 • fő esetei: minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony, belföldi vagy külföldi munkaviszony számít,

 • az elmúlt hónapokban felvett álláskeresési járadék is beleszámít, illetve a nyugdíj melletti munkavégzés és a hallgatói jogviszony is,

 • az elmúlt egy évben valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott személyek is igényelhetik, ha az igénylés napján már a magyar tb alá tartoznak,

 • az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek nem igényelhetik a támogatást,

 • feltétel a köztartozás-mentesség,

 • amennyiben az egyik szülő külföldön dolgozik, akkor is élhetnek a lehetőséggel (ezt meglepően sokan kérdezték Novák Katalintól),

 

 • egyszülős család esetén akkor is igényelhető a támogatás, ha a szülő külföldön dolgozott – ebben az esetben az igénylés napján kell hazai tb-jogviszonnyal rendelkeznie.

Támogatható költségek és munkálatok

Szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhető a támogatás:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje

 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a  megújuló energiaforrások alkalmazását is,

 •  az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

 • a  külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,

 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

 • klímaberendezés beépítése, cseréje,

 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

 • belső tér felújítása, ideértve a  lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

 • kerítés építése,

 

 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,

 • térburkolat készítése, cseréje,

 • télikert kialakítása,

 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - meghatározott akadálymentesítési munkák,

 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint

 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

A CSOK igénybevétele során már elszámolt költségek nem vehetők figyelembe (érdekes módon a 2018 októbere előtt kötött szerződések alapján járó lakás-takarékpénztári támogatásban érintett felújítási munkák kizárására nem találtunk utalást a rendeletben).

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a  felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a  vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a  vállalkozó az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a  vállalkozó az  igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az  igénylő vagy az  igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

 

Utólagos ellenőrzés és visszafizetés

 • a támogatás igénybevételének jogszerűségét az államkincsstár legkésőbb a  támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a  lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a kormányhivatal 

 

 

jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a kincstár részére.

 • ha a kincstár a  kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az  igénylő jogosulatlanul vette igénybe a  támogatást, akkor felszólítja az  igénylőt a  támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

 

A megjelent rendelet és Novák Katalin videója lényegében minden lényeges, eddig felmerült kérdésre választ ad. Fontos újdonság a rendeletben, hogy a támogatások 2022. december 31-éig igényelhetők, és a benyújtás 60 napos határideje az utolsó számla kifizetésétől ketyeg. A támogatható munkálatok körének meghatározása és a személyi feltételek nagyvonalúnak mondhatók, és pozitív, hogy az utólagos ellenőrzésen túl a rendeletbe több biztosítékot is beépítettek a visszaélések kivédésére. Az igénybevevők számára fontos figyelembe venni, hogy a munkadíjakra és az anyagköltségre felvett támogatás aránya kizárólag 50%-50% lehet, vagyis (lévén, hogy ez nem a beruházási számlákon belüli arányra, hanem az azokból támogatott részre vonatkozik) mindkét típusú költségnek el kell érnie a 1,5 millió forintot (együttesen pedig a 6 milliót), ha a maximális 3 milliós támogatást akarja a család elnyerni. A támogatás pozitív hatással lehet a használt lakások piacára, a felújítási tevékenységben részt vállaló szakmákra és az utólagos folyósítás miatt az áthidaló hitelek (pl. felújítási célú lakáshitelek, személyi kölcsönök) piacára is.

bottom of page